Phần mềm nhân sự

Giới thiệu về các phần mềm nhân sự

Phần mềm nhân sự là phần mềm lưu trữ thông tin về nhân sự, và thực hiện một số tác vụ tự động như xử lý dữ liệu chấm công, tạo bảng lương. Sử dụng phần mềm nhân sự sẽ đem lại 3 lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp:

  1. Là nơi lưu trữ toàn bộ thông tin về nhân sự để truy xuất khi cần thiết. Vd: truy suất thu nhập của từng cá nhân để hoạch định quỹ lương hoặc xây dựng chính sách lương, truy suất thông tin của nhân viên cũ nghỉ việc …
  2. Tiết kiệm thời gian cho chuyên viên nhân sự và gia tăng sự chính xác: phần mềm có thể thay thế con người thực hiện các thao tác mất nhiều thời gian như tổng kết bảng công, làm bảng lương, làm báo cáo bảo hiểm XH …
  3. Chuẩn hóa qui trình chấm công – tính lương, để đảm bảo việc tính lương diễn ra đúng chuẩn.  Nếu sử dụng file xls để tính lương, cán bộ quản lý nhân sự sẽ khó kiểm soát chất lượng bảng lương của nhân viên của mình, trong khi nếu sử dụng phần mềm, cán bộ quản lý sẽ yên tâm là các thao tác tính lương sẽ được thực hiện theo đúng chuẩn

Tham khảo thêm thông tin về một số phần mềm nhân sự phổ biến