NS – Bảng lương

NS - Bảng lương STT Tên nhóm cột Tên cột Thông tin STT Mã NV Tên nhân viên Phòng ban Chức vụ Mã chi phí Ngày thử việc Ngày ký hợp đồng Tình trạng Lương cơ bản Kỹ năng Chức vụ Trách nhiệm Tiếng Anh Tiếng Nhật Kinh doanh Vận hành Lương gộp Lương...

BH – Bảng lương bảo hiểm xã hội

BH - Bảng lương bảo hiểm xã hội STT Tên nhóm cột Tên cột STT Mã chấm công MNV HỌ VÀ TÊN LƯƠNG MỨC TRÍCH [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa”...

BH – Bảng lương chuyển khoản

BH - Bảng lương chuyển khoản STT Tên nhóm cột Tên cột STT Mã chầm công MNV HỌ VÀ TÊN PHÒNG BAN SỐ TIỀN ỨNG GHI CHÚ KÝ TÊN [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#2c82c9″...

BH – Bảng lương tạm ứng

BH - Bảng lương tạm ứng STT Tên nhóm cột Tên cột STT Mã chầm công MNV HỌ VÀ TÊN PHÒNG BAN SỐ TIỀN ỨNG GHI CHÚ KÝ TÊN [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#2c82c9″...

BH – Bảng lương tổng hợp

BH - Bảng lương tổng hợp STT Tên nhóm cột Tên cột MÃ TÊN BỘ PHẬN Lương LƯƠNG BÌNH THƯỜNG LƯƠNG NGOÀI GIỜ(TĂNG CA) CỘNG PHỤ CẤP TỔNG THU NHẬP Giảm trừ Phí công đoàn Bảo hiểm Cơm Khác Cộng giảm trừ GIẢM TRỪ GIA CẢNH THU NHẬP TÍNH THUÊ THUẾ TNCN TẠM ỨNG THỰC NHẬN CÒN LẠI...