Báo cáo chấm công TASME – Tổng kết công trong năm

Báo cáo chấm công TASME - Tổng kết công trong năm STT Tên nhóm cột Tên cột Mã Chấm Công Mã Nhân Viên Họ Tên Phòng Ban Chức Vụ Tổng số phút đi trễ Tổng số lần đi làm Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12...

Báo cáo chấm công TASME – Thống kê OT tháng

Báo cáo chấm công TASME - Thống kê OT tháng STT Tên nhóm cột Tên cột Mã Chấm Công Mã Nhân Viên Họ Tên Phòng Ban Chức Vụ OT Tổng OT [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#2c82c9″...

Báo cáo chấm công TASME – Bảng danh sách công tác

Báo cáo chấm công TASME - Bảng danh sách công tác STT Tên nhóm cột Tên cột STT MCC MNV Họ tên Phòng ban Chức vụ Ngày công tác Lý do Địa điểm Phí công tác Người ký Ngày ký [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/”...

Báo cáo chấm công TASME – Bảng danh sách nghỉ phép

Báo cáo chấm công TASME - Bảng danh sách nghỉ phép STT Tên nhóm cột Tên cột STT MCC MNV Họ tên Phòng ban Chức vụ Lý do Ngày nghỉ Loại ngày nghỉ [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat”...