VMS - Detail Report (Báo cáo điểm số)

STT Tên nhóm cột Tên cột
Loại lao động
Họ Tên
HS hoàn thành KI
Chấm công Cá Nhân K
P
O
KL
B
VR
Pr
Điểm cá nhân (DI) Chấm điểm
Cộng trừ
Tổng cộng
Ngày làm ca 3
Ngày hưởng độc hại Mức 1 – 10nđ
Mức 2 – 15nđ
Mức 3 – 20nđ
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: automobile”]Đăng ký Demo tận nơi[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#1abc9c” color=”#fdfafa” size=”8″ radius=”0″ icon=”icon: globe”]Đăng ký Demo online[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/dang-ky-de-nhan-tai-lieu/” style=”flat” background=”#eb6b56″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”no” radius=”0″ icon=”icon: cloud-download”]Tải về tài liệu phần mềm[/su_button]