Hướng dẫn kiểm tra khi báo cáo thiếu dữ liệu

Kiểm tra thông tin trên thiết bị màn hình trắng đen

ASU260

Nhấn [Menu], chọn mục “Sys Info” và nhấn [OK], màn hình chuyển sang:

2015-01-06_164301

Các thông tin được hiển thị gồm có số lượng người dùng (User Cnt), số dấu vân tay được đăng kí (FP Cnt), số lần đăng nhập đã được ghi nhận (Att Log)

Kiểm tra thông tin trên thiết bị màn hình trắng đen

ASU680

Nhấn [Menu], chọn mục “Sys Info” và nhấn [OK], màn hình chuyển sang:

2015-01-06_164539

Các thông tin được hiển thị gồm có số lượng người dùng (User Cnt), số dấu vân tay được đăng kí (FP Cnt), số lần đăng nhập đã được ghi nhận (Att Log)