Chốt bảng công & Tự động chuyển sang module tính lương