Chế độ làm việc đặc biệt cho nhóm thai sản hoặc nhóm đặc biệt, cho phép đi trễ về sớm