Biểu mẫu lương - Bảng lương tạm ứng

STT Tên nhóm cột Tên cột
Mã chầm công
MNV
HỌ VÀ TÊN
PHÒNG BAN
SỐ TIỀN ỨNG
GHI CHÚ
KÝ TÊN

Tham khảo các biểu mẫu dành cho nhân sự - BHXH

Download biểu mẫu tại đây