Biểu mẫu chấm công - Báo cáo chỉnh sửa dữ liệu

STT Tên nhóm cột Tên cột
MCC
MNV
Họ tên
Phòng ban
Chức vụ
Ban đầu / Original Ngày / Date
Giờ / hour
Chỉnh sửa / Modified Ngày / Date
Giờ / hour
Ngày giờ sửa
Thao tác
Lý do
Người sửa
Ghi chú
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: automobile”]Đăng ký Demo tận nơi[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#1abc9c” color=”#fdfafa” size=”8″ radius=”0″ icon=”icon: globe”]Đăng ký Demo online[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/dang-ky-de-nhan-tai-lieu/” style=”flat” background=”#eb6b56″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”no” radius=”0″ icon=”icon: cloud-download”]Tải về tài liệu phần mềm[/su_button]