• Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100%
  • Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90%
  • Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90%

Bát dưới cho khóa chố

Áp dụng cho cửa kính đặc biệt