Báo cáo thống kê hiện diện- kiểm tra số lượng nhân viên làm tại từng thời điểm, theo từng ca, từng ngày