Báo cáo lỗi điểm danh , Báo cáo các trường hợp vi phạm ( quên chấm công, chấm thiếu log, bấm quá nhiều)