Báo cáo giờ quét bất thường, đi làm ngoài lịch, đi sai ca, i phạm đi trễ về sớm