Phần mềm nhân sự tiền lương HRPRO7 mini (smartboss 8.0)

Từ 2014, phần mềm HRPRO7 phiên bản Mini đã được đóng gói thành phần mềm SmartBoss 8.0 – phần mềm nhân sự dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây