Giới thiệu tổng quan về module quản lý đào tạo

Hoạch định đào tạo chính xác bằng cách dựa trên những gì vị trí cần và những gì nhân viên còn thiếu

Xây dựng thư viện vị trí nào cần kỹ năng gì – ở mức độ nào (liên kết module đánh giá )

Nhận diện các kỹ năng bị thiếu sót

Xây dựng thư viện: kỹ năng gì cần lớp đào tạo gì – ở cấp độ nào

Nhận diện các hoạt động đào tạo bị thiếu sót

Liên kết với module đánh giá để lưu trữ kết quả năng lực của nhân viên

Tổng hợp báo cáo

Khảo sát nhu cầu đào tạo

Import danh sách nội dung đào tạo

Tiến hành khảo sát bằng email

Xem kết quả khảo sát

Tiết kiệm thời gian và giấy tờ trong việc ghi nhận kết quả đào tạo

Xây dựng danh mục các hoạt động đào tạo

Ghi nhận khi có nhân viên hoàn thành 1 hoạt động đào tạo ( tham gia lớp học hoặc tổ chức đào tạo cho nhân viên )

Tổ chức đánh giá tự động dựa và việc hoàn thành lớp học

Hoạch định đào tạo chính xác bằng cách dựa trên những gì vị trí cần và những gì nhân viên còn thiếu

Nhận diện các hoạt động đào tạo bị thiếu sót

Nhận diện hoạt động nào được yêu cầu nhiều nhất của từng phòng

Nhận diện hoạt động nào được yêu cầu nhiều nhất của toàn công ty

Nhận diện hoạt động nào được yêu cầu nhiều nhất của 1 nhóm nhân viên đặc biệt ( thường là cấp quản lý và dự bị quản lý )

Lưu trữ theo tiến trình

Tham khảo hệ thống quản lý đào tạo của nhiều ngành tiêu biểu

 

Banner

 

Xây dựng thư viện vị trí nào cần kỹ năng gì – ở mức độ nào (liên kết module đánh giá )

Xây dựng thư viện: kỹ năng gì cần lớp đào tạo gì – ở cấp độ nào

Liên kết với module đánh giá để lưu trữ kết quả năng lực của nhân viên

Nhận diện các kỹ năng bị thiếu sót

Nhận diện danh sách kỹ năng bị thiếu sót cho từng nhân sự

Đánh giá mức độ ưu tiên trong việc cải thiện

Lưu trữ theo tiến trình

Tổng hợp báo cáo

Báo cáo cá nhân về kỹ năng còn thiếu

Báo cáo tổ chức về hoạt động đào tạo cần thiết

Khảo sát nhu cầu đào tạo

Survey+Shutterstock

Import danh sách nội dung đào tạo

Tiến hành khảo sát bằng email

Xem kết quả khảo sát

Tiết kiệm thời gian và giấy tờ trong việc ghi nhận kết quả đào tạo

Ghi nhận khi có nhân viên hoàn thành 1 hoạt động đào tạo ( tham gia lớp học hoặc tổ chức đào tạo cho nhân viên )

Ghi nhận từng nhân viên

Import ds nhân viên vào lớp học

Tổ chức đánh giá tự động dựa và việc hoàn thành lớp học

 

Dựa vào thư viện về mối liên hệ giữa kỹ năng – hoạt động đào tạo, tự động cho điểm nhân viên

Lưu trữ theo tiến trình

Xây dựng danh mục các hoạt động đào tạo

Những khách hàng đã sử dụng phần mềm chấm công HrPro 7

Sau khi sử dụng phần mềm, tôi thấy việc tạo bảng công cuối tháng được làm rất nhanh chóng, không còn tốn thời gian tính đi tính lại. Khi cần thống kê các thông tin về ngày công để tính các khoản phúc lợi cho nhân viên vào cuối năm thì truy xuất nhanh chóng dễ dàng hơn nhiều khi sử dụng bằng tay…

Chị Dung

Phòng Nhân sự, công ty AGTEX28 Hưng Phú

 

VNM

Cty Sữa VN

agtex 28

Tổng cty 28

hoa binh

Cty xây dựng Hoà Bình