Hướng dẫn xử lý các lỗi thường gặp trong Smartboss 8.0

Các lỗi phát sinh trong quá trình cài đặt

Không khởi động được phần mềm sau khi hoàn tất cài đặt

Không attach hoặc kết nối được tới Database

Các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng

Không kết nối được tới thiết bị

Không mở được phần mềm sau khi cài đặt

Các thao tác sử dụng trên phần mềm

Khai báo máy chấm công

Tải dữ liệu chấm công

Tạo nhân viên mới

Xuất báo cáo chấm công

Thêm lịch cho nhân viên

Chỉnh sửa thông tin nhân viên