Hướng dẫn xử lý các lỗi HRPRO7 Basic

Danh sách các lỗi thường gặp trong HRPRO7 Basic

Phần mềm không kết nối được tới thiết bị

Phần mềm không xuất được báo cáo

Thiếu License (Bản quyền) trong phần mềm