Đa số các loại thẻ có hai dạng mã code được in trên bề mặt.
Mã ABA được in bên trái trên bề mặt của thẻ, mã Wiegand được in bên phải.

Mã Wiegand: Gồm 10 chữ số, 5 số trước dấu chấm là Site code, 5 số sau là Card code
Mã ABA: Gồm 10 chữ số, được chuyển đổi từ mã Wiegand theo công thức:
Site code * 65536 + Card code = ABA code
(12 * 65536) + 62363 = 848795

Mã ABA gồm 10 chữ số nhưng chỉ có 6 số được tính toán, 4 số 0 được thêm vào để trở thành 0000848795.

Mã này chính là mã thẻ lưu vào máy chấm công.

Mã ABA theo hệ Dec
Khi thêm mã thẻ từ phần mềm, sữ dụng mã ABA.