• Là các thẻ đã cá thể hoá tên, chức danh, hình ảnh, mã hoá từ hoặc mã vạch…
  • Thể hiện sự chuyên nghiệp, văn minh của doanh nghiệp.
  • Các đồng nghiệp dễ dàng trong liên hệ, giao lưu trong doanh nghiệp.
  • Kết hợp chấm công, quản lý ra vào một cách khoa học và chính xác cho doanh nghiệp.

Một số hình mẫu thẻ cho công nhân