VMS - Detail Report (Báo cáo điểm số)

STT Tên nhóm cột Tên cột
Loại lao động
Họ Tên
HS hoàn thành KI
Chấm công Cá Nhân K
P
O
KL
B
VR
Pr
Điểm cá nhân (DI) Chấm điểm
Cộng trừ
Tổng cộng
Ngày làm ca 3
Ngày hưởng độc hại Mức 1 – 10nđ
Mức 2 – 15nđ
Mức 3 – 20nđ
Đăng ký Demo online Tải về tài liệu phần mềm