TBS - Báo cáo chấm công chi tiết tháng

STT Tên nhóm cột Tên cột
MSNV
MCC
HỌ & TÊN
NGÀY VÀO
VTCV
BP-CT
XẾP LOẠI
CA LÀM VIỆC
CHI TIÊT NGÀY TC
PT
CHẾ ĐỘ P
O
KL
B
VR
Pr
THEO DÕI VẮNG MẶT KC
GV
GR
VT
RS
KQ CHẤM CÔNG CA NGÀY
CA ĐÊM
CÔNG CV
TỔNG CÔNG
KÝ TÊN XÁC NHẬN

 

CHÚ THÍCH :

CT : ĐI CÔNG TÁC

CV : NGHỈ CHỜ VIỆC

OM : NGHỈ ỐM

TS : THAI SẢN

TN : NGHỈ TAI NẠN LAO ĐỘNG

CP : NGHỈ CÓ XIN PHÉP

KP : NGHỈ KHÔNG XIN PHÉP

KL : NGHỈ KỶ LUẬT

CC : CHẤM CÔNG HỢP LỆ

KC : KHÔNG CHẤM CÔNG (CÓ ĐI LÀM, NHƯNG KHÔNG CHẤM CÔNG)

GV : KHÔNG CÓ GIỜ VÀO

GR : KHÔNG CÓ GIỜ RA

VT : VÀO TRỄ

RS : RA SỚM (NẾU RA SỚM MÀ CÓ KL Ở CỘT GHI CHÚ ĐƯỢC TÍNH CÔNG ĐẦY ĐỦ)

HL : HOÀN SL GIAO TRƯỚC THỜI GIAN SX CỦA NGÀY

Đăng ký Demo online Tải về tài liệu phần mềm