CM - Bảng lương

STT Tên nhóm cột Tên cột
MÃ NV
HỌ TÊN
CMND
Lương hợp đồng
Lương thỏa thuận
Giờ công trong tháng
Lương hành chính
TC giờ bình thường
TC ngày CN/lễ
Ngày hưởng lễ/phép
Các khoản được tính Tiền TC giờ bình thường
Tiền TC ngày CN/lễ
Tiền hưởng ngày lễ/phép
Khoản chi khác
TC CÁC KHOẢN TRONG THÁNG
CÁC KHOẢN KHẤU TRỪ TẠM ỨNG
BHXH
BHYT
BHTN
Đi muộn/ về sớm
Không bấm tay
TC KHẤU TRỪ
Lương nhận đợt 2
Đăng ký Demo online Tải về tài liệu phần mềm