Biểu mẫu chấm công - Báo cáo chi tiết theo ngày (Có mặt)

STT Tên nhóm cột Tên cột
MCC
MNV
Họ Tên
Phòng Ban
Chức vụ
Ngày
Thứ
Tên ca
Vào 1
Ra 1
Vào 2
Ra 2
Vào 3
Ra 3
Vào sớm
Vào trễ
Ra sớm
Ra trễ
Tổng giờ làm
Giờ làm bình thường
Tổng giờ tăng ca
Ghi chú
Đăng ký Demo online Tải về tài liệu phần mềm