Báo cáo chấm công TASME - Tổng kết công trong năm

STT Tên nhóm cột Tên cột
Mã Chấm Công
Mã Nhân Viên
Họ Tên
Phòng Ban
Chức Vụ
Tổng số phút đi trễ
Tổng số lần đi làm
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Đăng ký Demo online Tải về tài liệu phần mềm