Báo cáo chấm công TASME - Lịch sử chỉnh sửa giờ công

STT Tên nhóm cột Tên cột
MCC
MNV
Họ tên
Phòng ban
Chức vụ
Ban đầu / Original
Chỉnh sửa / Modified
Ngày giờ sửa
Thao tác
Lý do
Người sửa
Ghi chú
Đăng ký Demo online Tải về tài liệu phần mềm