Hướng dẫn sử dụng máy chấm công – các chức năng cơ bản

Chức năng

Máy màn hình trắng đen

Mày màn hình màu

Giao diện tiếng Anh

Giao diện tiếng Việt

Giao diện tiếng Anh

Giao diện tiếng Việt

Đăng ký nhân viên (vân tay /thẻ/mật khẩu) Menu > User Manage > Enroll User > Enroll FP / Reg RFID / Enroll Pwd Menu > Q.l nguoi dung > D.ki nguoi dung > D.ki dau v.tay/ Dang ky the / Dang ki mat ma Menu > User Mng > New User > Enroll FP/ Enroll Card/ Enroll PWD Menu > Qlý nhân viên > Nviên mới > Đ.ký V.tay/ Đăng ký thẻ/ Đ.ký M.mã
Đăng ký admin Menu > User Manage > Enroll Admin > Enroll FP / Reg RFID / Enroll Pwd > Supervisor/ Enroller/ Admin Menu > Q.l nguoi dung > Dang ki quan tri > D.ki dau v.tay/ Dang ki mat ma/ Dang ky the > Giam sat/ Nguoi dang/ Quan tri Menu > User Mng > Manage > Purview > Admin Menu > Qlý nhân viên > Quản lý > Quản lý > Q.lý
Chỉnh thời gian Menu > Options > System Opt > Date Time Menu > Tuy chinh > Sua he thong > Ngay gio Menu > Date/Time Menu > Ngày giờ
Chỉnh ngôn ngữ Menu > Options > System Opt > Language Menu > Tuy chinh > Sua he thong > Ngon ngu Menu > System > Misc Set > Language Menu > Hệ thống > Cài đặt thêm > Ngôn ngữ
Định dạng ngày Menu > Options > System Opt > Fmt Menu > Tuy chinh > Sua he thong > Dinh dang Menu > System > System > Date Fmt Menu > Hệ thống > Hệ thống > Kiểu ngày
Reset lại hệ thống Menu > Options > System Opt > Adv Option > Reset Opts Menu > Tuy chinh > Sua he thong > Chon nang cap > Chon khoi tao Menu > System > Reset > Reset All Default Setting Menu > Hệ thống > Cài lại > Trở lại tất cả theo mặc định
Xoá dữ liệu chấm công Menu > Options > System Opt > Adv Option > Del AttLogs Menu > Tuy chinh > Sua he thong > Chon nang cap > Xoa lan nhap Menu > System > Data Mng > Delete Attlog Menu > Hệ thống > Quản lý DL > Xoá chấm công
Xoá hết dữ liệu Menu > Options > System Opt > Adv Option > Clear All Data Menu > Tuy chinh > Sua he thong > Chon nang cap > Xoa het du lieu Menu > System > Data Mng > Delete All Menu > Hệ thống > Quản lý DL > Xoá tất cả
Xoá admin trên máy Menu > Options > System Opt > Adv Option > Clr Admin Pri Menu > Tuy chinh > Sua he thong > Chon nang cap > Bo quan tri Menu > System > Data Mng > Clear Purview Menu > Hệ thống > Quản lý DL > Xoá quản lý
Idle Min (thời gian tắt màn hình) Menu > Options > Power Mng > Idle Min Menu > Tuy chinh > Quan ly nguon > Tam nghi vong Menu > System > Misc Set > Sleep time Menu > Hệ thống > Cài đặt thêm > T.gian ngủ
Mã thiết bị Menu > Options > Comm Opt > Dev Num Menu > Tuy chinh > Chon cong > Ma thiet bi Menu > Comm. > Security > Device ID Menu > Kết nối > Bảo mật > Số máy
Địa chỉ IP của MCC Menu > Options > Comm Opt > IP Addr Menu > Tuy chinh > Chon cong > Dia chi IP Menu > Comm. > NetWork > IP Address Menu > Kết nối > Mạng > Địa chỉ IP
Gateway Menu > Options > Comm Opt > Gateway Menu > Tuy chinh > Chon cong > Gateway Menu > Comm. > NetWork > GateWay Menu > Kết nối > Mạng > GateWay
Địa chỉ IP Webserver Menu > Options > Comm Opt > WEB SERVER IP Menu > Tuy chinh > Chon cong > Dia chi Web Menu > Comm. > Web Setup > Webserver Menu > Kết nối > Web Setup > Webserver
Thông tin Port Server Menu > Options > Comm Opt > WEB Port Menu > Tuy chinh > Chon cong > WEB Port Menu > Comm. > Web Setup > : “Port” Menu > Kết nối > Web Setup > : “Port”
Recheck Min (kiểm tra thời gian điểm danh lần 2 Menu > Options > Log Opt > Recheck Min Menu > Tuy chinh > Sua truy cap > T.gian k.tra Menu > System > Syestem > Recheck Min Menu > Hệ thống > Hệ thống > Phút kiểm tra lại
Tải dữ liệu chấm công về USB Menu > PenDrive Mng > DowLoad AttLog Menu > Ql} USB > Doi du lieu Menu > PenDirve > Download > Download Attlog Menu > Ghi đĩa > Tải xuống USB > Lưu Ccông ra đĩa
Tải dữ liệu vân tay/thẻ về USB Menu > PenDrive Mng > DwnLoad User Menu > Ql} USB > Tai ve may tinh Menu > PenDirve > Download > Download User Menu > Ghi đĩa > Tải xuống USB > Lưu Nviên ra đĩa
Up vân tay/the từ USB lên MCC Menu > PenDrive Mng > UpLoad User Menu > Ql} USB > Tai len thiet bi Menu > PenDirve > Upload > Upload User Menu > Ghi đĩa > Tải lên > Lưu Nviên vào máy
Seri MCC Menu > Sys info > Dev info > Serial Num Menu > T.tin he thong > T.tin san pham > Ma so may Menu > Sys Info > Tab Device > Serial Num Menu > TT H.thống > Tab Máy > Số Seri
Alg Version Menu > Sys info > Dev info > Alg Version Menu > T.tin he thong > T.tin san pham > Phien ban moi Menu > Sys Info > Tab Device > Alg Version Menu > TT H.thống > Tab Máy > P.bản Alg
Firmware Version Menu > Sys info > Dev info > Firmware Ver Menu > T.tin he thong > T.tin san pham > Phien ban cu Menu > Sys Info > Tab Device > Firmware Ver Menu > TT H.thống > Tab Máy > Pbản Firm
Mac Adr Menu > Sys info > Dev info > View MAC Menu > T.tin he thong > T.tin san pham > View MAC Menu > Sys Info > Tab Device > MAC Address Menu > TT H.thống > Tab Máy > Địa chỉ MAC
Chỉnh âm lượng máy Menu > Options > System Opt > Adv Option > Adj VOL (%) Menu > Tuy chinh > Sua he thong > Chon nang cap > Am luong Menu > System > Syestem > Vol. Menu > Hệ thống > Hệ thống > Âm lượng

Tài liệu được lấy từ  Giải Pháp Tinh Hoa – chuyên giải pháp chấm công tính lương tự động