Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Mục lục

I.    Cài đặt chương trình

II.   Khởi tạo hệ thống

  1. Thay đổi tên cho công ty hiển thị
  2. Tạo phòng ban cho công ty
  3. Tạo thông tin nhân viên
  4. Tạo trực tiếp từ phần mềm
  5. Import nhân viên từ file excel

III.   Các lỗi thường gặp

IV.   Cấu hình client

[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/wp-content/uploads/Hướng-dẫn-Cài-đặt-_-Phần-mềm-Smartboss-8.0.pdf” style=”flat” background=”#00a885″ color=”#fdfafa” size=”12″ wide=”yes” center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: arrow-circle-o-left”]Tải về tài liệu hướng dẫn sử dụng[/su_button]