VIRDI FOH-02 (KOREA) | Đầu đọc USB để bàn

 • Dùng để đăng ký vân tay hoặc các ứng dụng khác
 • Patented Fake Finger Detection
 • 500dpi Durable Optical Sensor, 256 Grayscale
 • Kích thước ảnh vân tay 304 x 344 pixels, khu vực quét vân tay 15 x 17mm
 • Windows Size 16 x 19.6
 • Hệ điều hành MS Windows
 • Plug & Play USB2.0
 • FVC Top Ranking Algorithm as of Dec 2011
 • NIST Certified Template Format (ANSI-378 / ISO19794-2)
 • WSQ Standard Image Compression
 • VIRDI UCBio SDK (VB, Visual C++, C#, VB.NET, Java)

 

Đầu đọc thẻ