AR-716E-V4 (Taiwan) TCP/IP NETWORKING with UPS Function
– Bộ kiểm soát trung tâm 20 cửa
– Bộ nhớ trong quản lý 16.000 thẻ, Lưu trữ 30.000 giao dịch khi Off-Line.
– Khả năng kết nối với 20 thiết bị AR-721H/AR-757H/AR-727H/AR-321H/AR-327H/AR-725H/AR- 829E qua RS485
– Phần mềm kiểm soát trung tâm