Nguyên tắc quyết định mức lương

Nguyên tắc quyết định mức lương 1. Căn cứ vào mức đóng góp của nhân viên. Mức đóng góp này được xác định dựa vào sự đánh giá : – Khả năng có thể đóng góp (NV mới)hay – Thực tế đóng góp (nhân viên củ) đối với công ty (Năng lực chỉ là một trong những yếu tố...